Közgyűlések – közhasznúsági jelentések

A Magyar Nők Szövetségének közgyűlése által elfogadott éves közhasznúsági jelentései a www.obh.hu oldalon tekinthetőek meg.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Nők Szövetsége a szervezetről magáról önálló weboldalán www.nokszovetsege.hu keresztül nyújt információt, és biztosítja a nyilvánosságot.
Támogatóink és tagjaink számára lehetőséget biztosítunk észrevételeik, javaslataik benyújtására.
A bejelentést az alábbi email címen tehetik meg: info@nokszovetsege.hu
Postai levélben: 1062 Budapest, Andrássy út 124.
A bejelentésnek tartalmaznia szükséges a bejelentő nevét, elérhetőségét, röviden a bejelentés tárgyát.
A panaszkezelés szabályai
A bejelentést közvetlenül a Szövetség részére írásban kell benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétől, ill. annak tudomásra jutásától számított 2 munkanapon belül. A Szövetség a bejelentés beérkezésekor azt regisztrálja és a lehető legrövidebb időn, de max. 30 napon belül tájékoztatja álláspontjáról a bejelentőt.
A bejelentés jogosságáról, valamint a kivizsgálásáról, a bejelentési ok megszüntetéséről, annak határidejéről a Szövetség Elnöke dönt.
A bejelentés lezárását követően valamennyi az adott bejelentéshez, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell a szövetség irodájában. A helyesbítő tevékenység indításáról annak várt eredményeiről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a bejelentőt.

 

KÖVETETT ETIKAI NORMÁKRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA
Alapelveink: értékteremtés, nyitottság, kölcsönös tisztelet, átláthatóság

1.Az etikai szabályzat célja, hogy:
– rögzítse az MNSZ tagjaira vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat,
– segítséget nyújtson a tagok számára ezek betartásához,
– tájékoztassa a nyilvánosságot a tagoktól elvárható magatartásról,
– védje az MNSZ tagokat a megalapozatlan felelősségre vonástól.

2. Az etikai szabályzat MNSZ tagjaival szembeni követelmények:
– az MNSZ Alapszabály céljához hűen
– mindenekelőtt a nők és gyermekek érdekében
– a nők érdekében elkötelezetten
– döntéseik, cselekedeteik súlyának tudatában felelősen
– a legjobb tudásuk szerint szakszerűen
– a rendelkezésre álló erőforrások szerint hatékonyan
– megjelenésükben és magaviseletükben méltósággal
– a jog és etika szerint igazságosan
– a valós körülmények mérlegelése alapján méltányosan
– az érintettek jogait védve
– előítéletektől mentesen
– törvényi szabályok betartásával átláthatóan
– minden jóhiszemű érintettel együttműködve
kötelesek ellátni.

3. Az MNSZ vezetői kötelesek feladataikat:
– tagjaik feladatainak elvégzésében támogatni,
– a jogi kötelességeik teljesítéseit következetesen számon kérni,
– a döntéseikbe minden körülményt, szakmai szempontokat érvényesíteni.

4. Az etikai szabályzat hatálya:
Az etikai szabályzatba foglaltak betartása kötelező valamennyi természetes- és jogi személy számára, aki az MNSZ rendes, pártoló, tiszteletbeli vagy önkéntes szerződés szerint önkéntese, társadalmi munkát vállaló számára.
Az MNSZ az etikai szabályzatban foglaltak betartását kötelezőnek tekinti a vele szerződéses kapcsolatban álló valamennyi természetes- és jogi személy számára is.
Hivatkozások:
1997. évi CLVI. tv.
2011. évi CLXXV. tv.
2013. évi V. tv. (Ptk.)
2011. évi CXII. tv.
MNSZ Alapszabály
MNSZ SZMSZ
MNSZ Adatvédelmi szabályzat
MNSZ Panaszkezelési szabályzat
MNSZ Adománygyűjtési szabályzat
Az etikai szabályzat olyan magatartási szabályokat, elveket rögzít, amely elősegítik az MNSZ hiteles és felelősségteljes működését, és amelyek általános igazodási pontként a jogi normákon túlmutató követelményeket jelentenek, valamint betartásuk valamennyi tagtól elvárt.
Az etikai szabályzat nem ad választ minden felmerülő jelenségre, problémára. Az etikai kultúra kialakításában kiemelkedő szerepe van az MNSZ minden tagjának, illetve a vezetők személyes példamutatásának.

Az etikai szabályzat tartalma
Az MNSZ a magyar női érdekvédelem egyik pillére.
Az MNSZ a tisztesség, a törvényeknek és az elvárásoknak való megfelelés és az egyéni tiszteletének alapelveire épül. Eredményes tevékenységének, elismertségének, jó hírnevének záloga a tagok tudása, tapasztalata, tehetsége, teljesítménye, a tagok elkötelezettsége és a vallott értékek érvényesítése.
Az MNSZ az etikai szabályzat megalkotásával is kifejezésre juttatja, hogy zsinórmértékként követésre ajánlja mindazon morális értékeket és elveket, amelyek hozzájárulnak az emberi kapcsolatok megerősítéséhez és minőségének javításához a legjobb tudás szerinti szakmai munkavégzéshez, a közös célok megvalósításához, saját hagyományai és szakmai megóvásához és növeléséhez.
Annak érdekében, hogy az MNSZ megfelelhessen a magával szemben támasztott elvárásoknak, az alábbi értékeket képviseli:
a)megbízhatóság
b) hitelesség
c) törvényesség, szabálykövetés
d) jó hírnév megőrzése
e) értékteremtés
f) nyitottság
g)kölcsönös tisztelet
h)kreativitás
i) csapatszellem
j) egyenlő bánásmód
k) a magánszféra és a személyes adatok védelme
l)információ- és adatvédelem
m)elkötelezettség
n) felelősség
o) szakszerűség
p) hatékonyság
r) méltóság
u) előítélet-mentesség
s) átláthatóság
sz) együttműködés
t) számonkérés

MNSZ Etikai Bizottság
Az MNSZ Alapszabálya 11.pontja szerint az elnök javaslatára az elnökség vagy a Felügyelő Bizottság folytathatja le az etikai ügyet. Az etikai szabályzatot az elnökség készíti el, módosítja az MNSZ Alapszabály 30. pontja szerint.
Az etikai bizottságot az elnök vagy az FB elnök hívja össze, az üléséről jegyzőkönyvet szükséges vezetni, az állásfoglalást beterjeszthetik az MNSZ Közgyűléshez, amennyiben az ügy súlyossága ezt igényli. Az etikai bizottsági ülésen meghívottként az elnök vagy az FB elnök által felkértek vehetnek részt. A bejelentést minden esetben az MNSZ tag névvel ellátva teheti meg, az eljárás megindításáról vagy a bejelentés elutasításáról a bejelentő értesítést kap az etikai bizottságtól.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. A Szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a MAGYAR NŐK SZÖVETSÉGE (a továbbiakban: Szövetség) által alkalmazott adatvédelmi és – adatkezelési elveket és a Szövetség adatvédelmi és – adatkezelési politikáját, amelyet a Szövetség magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Szövetség különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (“Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szövetség által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Fogalom meghatározások
Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
Adatkezelő: az adatkezelést külön szerződés alapján, saját technikai eszközeikkel az alábbiak végezhetik:
a Magyar Nők Szövetsége Elnökségi tag vagy Elnökségi határozat alapján megbízott személy, (a Szövetség rendes tagja, aki titoktartási nyilatkozatot és Adatvédelmi nyilatkozatot tett) vagy a Szövetség Elnöke.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
Felhasználó: az a természetes személy, aki az inda szolgáltatások igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

III. A kezelt személyes adatok köre
3.1 Az Adatkezelés során az önkéntes vagy rendes tag írásos belépési nyilatkozata alapján az adatokat a Szövetség kezeli.
3.2 Az önkéntes és rendes tagi belépő nyilatkozat alapján a Szövetség a hírlevél és a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám.
3.3 A Szövetség önkéntes vagy rendes tagja a Magyar Nők Szövetsége név alatt facebook oldalt vagy csoportot nem hozhat létre csak az MNSZ Elnökség felügyelete vagy írásos engedélye alapján. (Az adminisztrátor csak az MNSZ Elnökségi tagja lehet.)
3.4 Az önkéntes vagy rendes tag, Felhasználó a facebook, vagy más közösségi oldalon hamis adatokat nem adhat meg. Az MNSZ Közgyűlés által megválasztott vezető tisztségviselő a megbízatása idején feltűntetheti a vezető tisztségviselői beosztását.
3.5 Az önkéntes vagy rendes tag számára az MNSZ Elnök által engedélyezett, létrehozott xy@nokszovetsege.hu levelezőrendszerben az adott személy semmilyen magánlevelezést nem folytathat. A feladatot vállalt személy feladatainak megvonása, megszűnése, tag kizárás esetén automatikusan törlésre kerülnek.
IV. A Szövetség által kezelt további adatok köre

4.1 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. (hírlevélre való feliratkozás, rendes tagi belépő nyilatkozat)

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
5.1 Az Adatkezelésre a Szövetség Felhasználóinak, önkéntes vagy rendes tagsága önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szövetség oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
5.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Szövetség internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Szövetség felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szövetség weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
5.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.4 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
5.5 Bármely Felhasználó email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet regisztrálta.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
6.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
6.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. A Szövetség által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
7.1 A Szövetség szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Szövetsége az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7.2 A Szövetség, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

7.3 A Szövetség bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

7.4 A Szövetség rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.5 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.
7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szövetség az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.7 A Szövetség, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.
7.8 A Szövetség kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
7.9 Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
7.10 A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama
8.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik.
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Szövetség, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 15 munkanapon belül kerül sor.
8.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szövetség biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal
9.1 Az önkéntes vagy rendes tagi belépő nyilatkozat adataiban történt változást a tag köteles jelezni a Szövetség felé vagy a Szövetség és az adott személy között bekövetkezett változások (feladat megszűnés, kizárás, stb.) okán a Szövetség megszüntetheti a további kapcsolatot a Felhasználóval/taggal értesítési kötelezettség nélkül, mint a hírlevél rendszerében, mint közösségi oldalakon, mint a Szövetség levelezőrendszerében.
9.2 A Szövetség hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le, vagy a Szövetség törli.
9.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
9.4 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Szövetségtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@nokszovetsege.hu címre küldött emailben tájékoztatást kérhetnek. Az emailben küldött tájékoztatás kérést a Szövetség akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó/tag egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X. Adatfeldolgozás
10.1 A Szövetség külön külső adatfeldolgozót igénybe vehet.

XI. Külső szolgáltatók
11.1 A Szövetség egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
11.2 Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.
11.3 A Szövetség a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

XII. Adattovábbítás lehetősége
12.1 A Szövetség, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
12.2 Amennyiben a Szövetség az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót/tagot nem hozhatja.
12.3 A Szövetség az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
13.1 A Szövetség fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
13.2 A Felhasználó/tag a belépéssel elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók/tag beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1 A Felhasználó/tag jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)
14.2 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő az info@nokszovetsege.hu email címen.

A jelen Szabályzatot a Szövetség Közgyűlése 2012.03.05. napján 3/2012.03.05 sz. határozattal elfogadta. Az Adatvédelmi Szabályzat 2012.03.05. napján hatályba lépett.

Kategória: Közhasznúsági jelentés, Rólunk | A közvetlen link.